ANBI Diaconie Protestantse Gemeente Leiderdorp

ANBI-gegevens  2018 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiderdorp

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiderdorp
Telefoonnummer: 071-5890259
RSIN/Fiscaal nummer: 824127080
Website adres: www.pgleiderdorp.nl
E-mail: diaconie@pgleiderdorp.nl
Adres: Van Poelgeestlaan 2
Postcode: 2352 TD
Plaats: Leiderdorp

De Protestantse Gemeente te Leiderdorp is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Protestantse Gemeente te Leiderdorp is een geloofsgemeenschap van mensen, jong en oud, die vanuit de Bijbelse opdracht van betekenis is om:

  • Elkaar geloofsondersteuning te bieden;
  • Het christelijk geloof over te dragen aan nieuwe generaties en belangstellende;
  • De door God beloofde wereld dichterbij te brengen, hier en nu.
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiderdorp.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad maximaal 36 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt maximaal 18 leden (waarvan 4 diakenen het dagelijks bestuur (moderamen) vormen) en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben  zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het claasicale college voor het behandelen van beheerszaken. (Ordinatie 11, art. 6-9)

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk vindt u hier: Beleidsplan PKN
Het beleidsplan van onze gemeente vindt u hier: Beleidsplan PG Leiderdorp

Per seizoen stelt de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiderdorp een werkplan op waarin het beleidsplan van onze gemeente ten aanzien van het diaconale werk nader wordt ingevuld. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: Zie ook activiteitenverslag hieronder onder F.
De belangrijkste inkomstenbronnen voor de diaconie vormen de jaarlijkse diaconale actie onder leden van de Protestantse Gemeente te Leiderdorp en de collectes tijdens de kerkdiensten.
De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiderdorp bezit ook (enig) vermogen in de vorm van effecten en geldmiddelen. Onderdeel hiervan is het Christina Fonds waarvan het vermogen aan de diaconie is nagelaten met de specifieke bestemming jeugddiaconaat; dit vermogen moet in stand gehouden worden. Het vermogen wordt belegd met inachtneming van het door de Kerkenraad vastgestelde beleggingsbeleid. Uitgangspunt vormt een defensief beleggingsprofiel.
Het vermogen van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiderdorp vormt met name voor het Christina Fonds een belangrijke bron van inkomsten en heeft ook een bufferfunctie voor jaren dat meer dan gemiddeld een beroep wordt gedaan op de diaconie.
De diaconie streeft geen winst na. In de begroting zijn de inkomsten en de uitgaven zoveel mogelijk in evenwicht. Overschotten in enig jaar worden in het opvolgende jaar besteed overeenkomstig de doelstelling.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiderdorp heeft geen medewerkers in dienst.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiderdorp treft u hieronder aan.

Activiteiten diaconie 2018
Onderstaand volgt een samenvatting van de activiteiten van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiderdorp.

Diaconaat 
Op het gebied van diaconaat ontplooit de diaconie een groot aantal activiteiten.
Tijdens de kerkdiensten collecteren de diakenen in de Kerken. Ook leveren diakenen een bijdrage aan de voorbeden tijdens bijzondere diensten. De diakenen verzorgen het Avondmaal in de Kerk, de Ommedijk, Leythenrode en Huis ter Does.
Op de diaconale zondag wordt de kerkdienst voorbereid door de diakenen. De diaconale zondag vormt ook het startpunt van de diaconale financiële actie voor het nieuwe jaar.
Met Kerst of met Pasen ontvangen de 75-plussers een attentie als bemoediging.

Organisatie en PR
Voor de algemene PR van de diaconie maakt de diaconie gebruik van Ontmoeting en van huis aan huisbladen. Collectes worden inhoudelijk afgekondigd via Ontmoeting en de zondagsbrief.
Via contact met de pastorale raden worden de diaconale activiteiten onder de aandacht gebracht van onder meer de ouderlingen en pastorale werkers binnen onze gemeente.

Zorgmaatjes
Zorgen voor elkaar komt tot uitdrukking in diverse activiteiten van de diaconie, zoals:
• Stille hulp in de vorm van een financiële bijdrage of een lening aan naasten die tijdelijk in financiële problemen zijn gekomen;
• Kerstactie met medewerking van Pluspunt, Kwadraad, Schuldhulpmaatje, Vluchtelingenwerk en Sociaal team Leiderdorp;
• Maandelijkse voedselinzameling voor de voedselbank;
• Plantjes voor zieken of langdurig aan huis gebonden gemeenteleden tijdens ziekenzondag;
• Een roos voor mantelzorgers op mantelzorgzondag;
• Een bloemengroet voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder (tot eind 2017 via diaconie).

Kerk als Schakel
De Kerk als Schakel wordt onder meer invulling gegeven via het paasontbijt, het maandelijkse Met Elkaar Eten georganiseerd door de diaconie en activiteiten ten behoeve van statushouders.

Lokale belangenbehartiging
De lokale belangenbehartiging op diaconaal vlak loopt met name via:
• Het contact met lokale en regionale diaconieën;
• Het contact met maatschappelijke organisaties in Leiderdorp;
• Het contact burgerlijke gemeente van Leiderdorp.

Ondersteuning derden
Ook levert de diaconie ondersteuning van activiteiten van derden. Hierbij valt te denken aan de ontmoetingsochtend in de Scheppingskerk, de kledinginzameling van Mensen in nood, PR voor het vakantiebureau alsmede de paasbroden- en de paasgroetenactie.
De diaconie ondersteunt daarnaast financieel onder meer het werk van Stichting Pluspunt in Leiderdorp tit eind 2018. Voor het regionale diaconale werk levert de diaconie een bijdrage voor de Regionaal Diaconaal Coördinator, het Inloophuis Psychiatrie, De Bakkerij Leiden, Exodus Leiden, het Straatpastoraat Leiden, Schuldhulpmaatje en Stichting Leergeld. Voorts ondersteunt de diaconie projecten van Kerk in Actie, projecten van Edukans en Kinderen in de Knel en levert zij financiële bijdragen bij rampen. Vanaf 2017 ondersteunt de diaconie het studiefonds van Lion Heart Foundation ten behoeve van de vervolgopleiding van een verpleegkundige in Sierra Leone.

Kerk in actie buitenland
De activiteiten op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO) vallen vanaf 2017 onder de verantwoordelijkheid van de Diaconie.
Uit de collecte-opbrengsten in de kerken en de jaarlijkse acceptgiroactie worden projecten van Kerk in Actie op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking financieel ondersteund.
Voor de financiële rekening en verantwoording over 2018 zie hierna onder punt H.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
De begroting 2019 van de diaconie vindt u onder aan deze pagina.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De finacieel verslag 2018 van de diacovie vindt u onder aan deze pagina.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen waaronder de diaconieën zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de leden van de Protestantse Gemeente te Leiderdorp wordt elk jaar via de diaconale actie gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente.
De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiderdorp bezit ook (enig) vermogen in de vorm van effecten en geldmiddelen. Onderdeel hiervan is het Christina Fonds waarvan het vermogen aan de diaconie is nagelaten met de specifieke bestemming jeugddiaconaat; dit vermogen moet in stand gehouden worden. De opbrengsten van het vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, regionaal, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.