• ANBI Diaconie Protestantse Gemeente Leiderdorp

ANBI Diaconie Protestantse Gemeente Leiderdorp

ANBI-gegevens 2020 van de Diaconie Protestantse gemeente te Leiderdorp

De Protestantse Gemeente te Leiderdorp is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.

De Protestantse Gemeente te Leiderdorp is een geloofsgemeenschap van mensen, jong en oud, die vanuit de Bijbelse opdracht van betekenis is om:
· Elkaar geloofsondersteuning te bieden;
· Het christelijk geloof over te dragen aan nieuwe generaties en belangstellende;
· De door God beloofde wereld dichterbij te brengen, hier en nu.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 2).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie Protestantse gemeente te Leiderdorp.

De ANBI-gegevens 2020 van de Diaconie Protestantse gemeente te Leiderdorp zijn opgenomen in het Standaardformulier publicatieplicht Kerkgenootschappen dat hieronder te raadplegen is.